Nowo軼i
Proces testowania i uruchamiania w przemys這wych projektach PV

Proces uruchamiania i testowania w przemys這wych projektach PV
Przemys這we farmy fotowoltaiczne powstaj w coraz wi瘯szej liczbie i przewiduje si, 瞠 ten zwy磬owy trend b璠zie d逝gotrwa造. Jest oczywiste, 瞠 oczekuje si od nich
bezpiecznej i niezawodnej produkcji energii elektrycznej wytwarzanej przez co  najmniej 25 i wi璚ej lat ich dzia豉nia 

Budowa farm fotowoltaicznych o skali przemys這wej mo瞠 trwa nawet kilka lat licz帷 od podj璚ia decyzji zarz康czej do chwili rozpocz璚ia eksploatacji. Proces ten zazwyczaj obejmuje zabezpieczenie finansowania, zagospodarowanie terenu, bada要ia po陰cze mi璠zysystemowych, oceny 鈔odowiskowe, uzyskanie warunk闚 przy韋戚czenia od OSD, opracowanie  projekt闚 i uzyskanie pozwole budowlanych, zakup materia堯w i przeprowadzenie rob鏒 budowlano- monta穎wych.

W profesjonalnie prowadzonym procesie budowy przemys這wych farm PV ostatnim etapem przed rozpocz璚iem eksploatacji jest uruchomienie i testowanie systemu. Na tym etapie  prowadzona jest optymalizacja dzia豉nia farmy i  pozyskiwanie danych niezb璠nych do prowadzenia efektywnej eksploatacji, w tym szybkiej  identyfikacji  problem闚 powoduj帷ych nadmiern redukcj  produktywno軼i w ca造m okresie 篡cia instalacji.

  Na przestrzeni okresu 篡cia instalacje PV podlegaj ekstremalnym warunkom 鈔odowiskowym i efektom degradacji element闚, z tego wzgl璠u stan i dzia豉nie ka盥ej instalacji fotowoltaicznej musi by  szczeg馧owo weryfikowane nie tylko  przed oddaniem do  eksploatacji, ale r闚nie w okresie gwarancyjnym i w ustalonych interwa豉ch czasowych przez  ca造 okres eksploatacji.

Niestety, w豉軼iwie prowadzony etap testowania i urucha衫ia要ia  farm PV jest ci庵le jeszcze niedoceniany przez inwestor闚 (najcz窷ciej w ramach 幢e poj皻ej oszcz璠no軼i) , co prowadzi najcz窷ciej do rozpocz璚ia eksplo苔tacji farm, kt颻re po kilku latach, najcz窷ciej ju po zako鎍zeniu okresu gwarancyj要ego, ulegaj przy酥ieszonej degradacji i w konsekwencji do nadmiernego obni瞠nia wydajno軼i oraz op豉苞alno軼i ca貫go przedsi瞝zi璚ia, cz瘰to na poziomie 20 do 25%. Korzystaj na tym nierzetelni lub niedouczeni projektanci i wykonawcy, kt鏎ych trudno zweryfikowa w obecnej sytuac虻i, gdy  szybki wzrost liczby inwestycji powoduje lawinowy przyrost liczby firm wyko要aw限czych nie posiadaj帷ych odpowiedniej kadry, narz璠zi  i kom計e負encji technicznych.

  Czynno軼i rozruchowe oraz testy, badania i pomiary du篡ch instalacji PV  powinny by prowadzone praz wyspecjalizowane ekipy  serwisowe dysponuj帷e szerokim wachlarzem aparatury i dedykowanego sprz皻u pomiarowego. Wyniki winny  by poddane starannej interpretacji przez do鈍iadczonych in篡nier闚 o wysokich kompetencjach w zakresie fotowoltaiki.

Etap testowania i uruchamiania jest integralnym elementem procesu inwesty苞yj要ego, zapewniaj帷ym prawid這we przekazanie obiektu w豉軼icielowi farmy PV. Na tym etapie ustalone zostaj podstawowe poziomy operacyjne systemu i ostateczna weryfikacja,  czy ka盥a cz窷 systemu dzia豉 zgodnie z odpowiednimi specyfikacja衫i. Te procedury weryfikacji maj  kluczowe znaczenie dla d逝gookresowej, bezpie苞znej i efektywnej pracy elektrowni s這necznej. Pozytywne wyniki test闚 stanowi podstaw do sporz康zenia szczeg馧owych protoko堯w potwierdzaj帷ych, 瞠 insta衍acja spe軟ia zamierzone  cele wytw鏎cze.

  Profesjonalne uruchomienie powinno by dobrze udokumentowanym i kontrolow苔nym procesem inicjowania pracy elektrowni fotowoltaicznej oraz rejestrowania zdolno軼i instalacji do spe軟ienia zaprojektowanych wymaga dotycz帷ych wydajno軼i.

  Mimo istnienia szczeg馧owych norm definiuj帷ych zakres i spos鏏 prowadzenia r騜要o訃odnych bada i zaawansowanych test闚, to procedury najwa積iejsze z punktu widze要ia zapewnienia d逝gookresowej wydajno軼i elektrowni PV o skali przemys這wej nie nale膨 do wymaganych w tym zakresie standard闚. Z tego wzgl璠u szczeg馧owe wymagania powinny zosta zawarte w umowach wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob鏒 (STWiOR) , stanowi帷ych integraln cz窷  dokumentacji projektowej.

Czynno軼i rozruchowe, testy, badania i pomiary du篡ch instalacji PV  powinny by prowadzone praz wyspecjalizowane ekipy  serwisowe dysponuj帷e szerokim wachlarzem aparatury i dedykowanego sprz皻u pomiarowego. Wyniki winny  by poddane starannej interpretacji przez do鈍iadczonych in篡nier闚 o wysokich kompetencjach w zakresie fotowoltaiki.

Trzeba podkre郵i, 瞠 wykonawcy na og馧 nie  dysponuj odpowiedni apara負ur  pomiarow ani specjalistami o zaawansowanych kompetencjach pozwalaj帷ych nale篡cie interpretowa wyniki.

Prze郵ed幟y kilka najwa積iejszych test闚, wskazanych w europejskiej normie  EN PN 62446.

  • Uruchomienie rozpoczyna si od kontroli prefunkcyjnych. S to bardzo szczeg馧owe kontrole jako軼i w celu potwierdzenia prawid這wego zainstalowania kluczowych komponen負闚 elektrowni. Ten pierwszy krok fizycznie weryfikuje, czy zesp馧 rozruchowy mo瞠 bez計iecz要ie przej嗆 do kolejnych etap闚 procesu.
  • Pomiary i badanie krzywych I-V obrazuj帷ych  funkcj  I=f(U), tj.  przebieg pr康u I [A]  w funkcji napi璚ia U [V]. Pomiary zale積o軼i pr康u od napi璚ia   I-V przeprowadza si dla ka盥ego 豉鎍ucha szeregowo po陰czonych paneli PV. Jednocze郾ie prowadzone pomiary warto軼i nat磠瞠nia promie要io趴ania s這necznego  i temperatury paneli umo磧iwiaj przeliczenie rzeczywistych wynik闚 na warunki standardowe w  celu por闚nania z krzywymi deklarowanymi przez  producenta modu堯w dla warunk闚 okre郵onych w Standard Test Conditions (STC). 

  Kluczowe z punktu widzenia wiarygodno軼i pomiar闚 charakterystyk I=f(U) modu堯w PV jest zapewnienie, 瞠 w ca造m zakresie temperatur pracy gwarantowana dok豉dno嗆 ca貫go systemu pomiarowego jest nie gorsza ni 5%, przy czym dok豉dno嗆 syste衫u pomiarowego silnie zale篡 od dok豉dno軼i samego przyrz康u, wzorcowego foto觔gniwa oraz czujnika temperatury i rozmieszczenia czujnik闚  w terenie, ponie趴a ta dok豉dno嗆 istotnie wp造wa na jako軼 ekstrapolacji do warunk闚 standardowych (STC).

  • Pomiary termograficzne.


Wynik testu termowizyjnego na farmie PV.  Pomiary wykonane dronem z kamer IR o wysokiej rozdzielczo軼i 

 

Pomiary termograficzne  dla ich  wiarygodno軼i  powinny  by wykonywane kamer  termowizyjn  o  wyso虺iej rozdzielczo軼i. Staranna analiza uzyska要ych obraz闚 termograficz要ych pozwala zidentyfikowa m.in. wadliwe panele  PV, wykry  tzw.  gor帷e punkty czy wskaza  nienale篡cie wykonane  z陰cza kab衍i  DC.  Na rozleg造ch  far衫ach  fotowoltaicznych  do pomiar闚 termogra苯icznych wykorzystywane  s zaawansowane technicznie kamery zainstalo趴a要e na dronach,  co zdecydo趴anie przy酥iesza czas  potrzebny na  ich prze計rowadzenie.

  • Testy wydajno軼i, nale膨ce do kluczowych bada dedykowanych  dla prze衫y貞限這wych farm fotowoltaicznych, polegaj na zbieraniu w czasie rzeczywistym  i  analizie parametr闚, jednocze郾ie po stronie DC i AC, synchronicznie  z  wy要ikami pomiar闚 nat篹enia promieniowania  s這necznego, temperatury  oto苞zenia, wilgotno軼i i temperatury paneli. Zazwyczaj czas trwania testu wydaj要o軼i wynosi 72 godziny nieprzerwanej pracy elektrowni PV. Ilo嗆  energii  ge要e限rowana po  stronie AC i  DC  por闚nywana jest z warto軼iami  oczekiwa要y衫i w  danych warunkach, aby  potwierdzi, 瞠 elektrownia spe軟ia wymaga要ia odno郾ie wydajno軼i okre郵one w umowach. Testy wydajno軼i powinny by wy虺o要ywane corocznie w celu potwierdzenia, 瞠 elektrownia PV nadal spe軟ia te wymagania.
    • Wybrane wyniki pomiar闚 uzyskanych podczas test闚 wydajno軼i, w szczeg鏊no軼i uzyskane przy nat篹eniu promieniowania s這necznego  od 600 do 800 W/m2 (zale積ie od stopnia przewymiarowania generatora  DC wzgl璠em sumy nominalnych mocy inwerter闚) mog by wykorzystywane podczas eksploatacji do wyznaczania kr鏒kookresowych warto軼i wska幡ika wydajno軼i PRT[%]. Okre郵one  zmiany tego wska幡ika mog wskazywa na potrzeb podj璚ia wyprzedzaj帷ych dzia豉 zapobiegaj帷ych powa翮niejszym awariom
          Wszelkie testy rozruchowe powinny  by dobrze udokumentowane za pomoc  zdj耩, list  kontrolnych i arkuszy rejestracji danych.  Dane te powinny by  odpowied-nio zor茆anizowane i przechowywane,  poniewa mog  by  wielokrotnie przywo造wane w okresie 篡cia farmy i stanowi wiarygodn postaw ewentualnych roszcze wobec producent闚  g堯wnych element闚  obj皻ych wieloletnimi gwarancjami produktowymi.

      Brak dokumentacji z nale篡cie przeprowadzonych test闚 i pomiar闚  praktycznie wyklucza uzyskanie 鈍iadcze z tytu逝 gwarancji produktowych lub z tytu逝 ubezpieczenia farmy.

        Testy i pomiary rozruchowe oraz  wykonywane w okresie gwarancyj要ym winny by prowadzone przy udziale lub przez niezale積ych in篡nier闚 - do鈍iadczonych specjalist闚 w dziedzinie fotowoltaiki, poniewa trudno oczekiwa, 瞠 wykonawca rob鏒 przedstawi wyniki, kt鏎e mog造by mu grozi roszczeniami z tytu逝 udzielonyxh   gwarancji.